הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - מדריך לנרשמים תשפ"ג - תואר שלישי

top

תואר שלישי - מדריך לנרשמים

יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופסור יוסי ציגלר

תנאי קבלה

רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני בהיסטוריה מאוניברסיטה בארץ או בחוץ לארץ, שהשיג ציון משוקלל של 90 לפחות בלימודיו לתואר שני וכתב עבודת גמר מחקרית בציון ״טוב מאוד״ (86) לפחות.
מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחוץ לארץ וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE.

הנחיות להגשת מועמדות

מועמדים ומועמדות ללימודי ד"ר בחוג יצרפו לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים:

- מסמך קורות חיים מקוצר – בעברית או באנגלית. המסמך יכלול הצהרה על רמת הידיעה של המועמד.ת בשפות זרות ובמיוחד אלו הרלוונטיות לתחום המחקר הצפוי

- מסמך הצהרת כוונות באורך של עד 1000 מילים שבו מתואר ומנומק נושא המחקר המוצע (כולל הזמן והמרחב שלו), מוצגת שאלת מחקר אפשרית (או מספר שאלות), ומשורטטת באופן ראשוני הדרך המחקרית הצפויה

- תקציר עבודת הגמר המחקרית למ"א

- מכתב הסכמה מפורט ומנומק מצד מנחה.ת העבודה תוך התייחסות ישירה למסמך הצהרת הכוונות שחיבר.ה המועמד.ת

- ציוני תואר ראשון (ב"א) ושני (מ"א)

- תעודות לתואר ראשון ושני

- שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה שלהם הכרות מעמיקה עם המועמד.ת (אחד מהם יהיה ממנחה.ת עבודת הגמר המחקרית)

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א׳ ושלב מחקר ב׳.

שלב מחקר א׳:

משך הלימודים בשלב מחקר א׳ לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

עם אישור ההצעה על–ידי הוועדה ועל ידי הרשות ללימודים מתקדמים יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב׳.

שלב מחקר ב׳:

משך הלימודים בשלב מחקר ב׳ יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א׳ ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

מדריך עבודת הדוקטורט יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה, זאת בנוסף לשני קורסי מחקר חובה הנלמדים במסגרת בית הספר להיסטוריה. עם סיום עבודת המחקר, יגיש התלמיד את עבודתו לוועדת הדוקטור החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש, על פי התקנון, תמליץ ועדת הדוקטור החוגית על מינוי שופטים.

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לעבודת ד"ר

א. ההצעה חייבת להתבסס על בעיה (פרובלמטיקה) היסטורית ברורה ומובחנת. יש להמנע מהצעה שתכליתה תאורית או סיפורית בלבד, ומומלץ להימנע ממחקר ביוגרפי.

ב. ההצעה תכלול את הסעיפים הבאים:

- שאלת/שאלות המחקר והגדרת הנושא ומיקומו בזמן ובמרחב. סעיף זה יכלול הצגה מפורטת ומנומקת של שאלת או שאלות המחקר. חיוני שהשאלה או השאלות יהיו היסטוריות באופן מובהק.

- מצב המחקר. סעיף זה יכלול סקירה היסטוריוגרפית שבמהלכה יסבירו המועמד.ת היכן ובאיזה אופן ישתלב מחקרם ברצף ההיסטוריוגרפי של התחום הרחב והנושא הספציפי.

- הגדרת ייחודו של המחקר המוצע והחידוש בו. באיזה אופן הוא צפוי להשתלב או אף לשנות את התמונה ההיסטורית הקיימת

- שיטות המחקר (מתודולוגיה). בפרק תיאוריטי זה יוצגו שיטות המחקר שבהן יעשה החוקר שימוש (כולל שיטות מחקר ממדעי הרוח, החברה או הטבע, שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות, וגישות שונות של מחקר היסטורי).

- תכנית טנטטיבית של מבנה המחקר ורשימת הפרקים.

- קורפוס המקורות הראשוניים. בפרק זה יציגו המועמד.ת רשימה מפורטת של קורפוס המקורות הראשוניים שבהם ישתמשו (כתבי יד, ארכיונים מרכזיים, מהדורות ביקורתיות של טקסטים) תוך ציון מיקומם ומידת הנגישות להם.

- רשימת ביבליוגרפיה נבחרת (select bibliography) הכוללת את ספרות המחקר העדכנית ביותר הנוגעת לתחום תוך הפרדה ברורה בין מקורות ראשוניים ומשניים.

ג. ההצעה תהיה בהיקף של עד 5000 מילה (לא כולל ביבליוגרפיה).

ד. ההצעה תוגש למזכירות החוג בעותק דיגיטלי בפורמט PDF חתום ומאושר ע"י מנחה העבודה ואליו יצורף גם קובץ WORD של ההצעה.

עבודת דוקטורט סטנדרטית היא באורך של כ- 100,000 מילה (לא כולל ביבליוגרפיה, ונספחים).