הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לעבודת ד"ר

top

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר לעבודת ד"ר

 

א. ההצעה חייבת להתבסס על בעיה (פרובלמטיקה) היסטורית ברורה ומובחנת. יש להמנע מהצעה שתכליתה תאורית או סיפורית בלבד, ומומלץ להימנע ממחקר ביוגרפי.

 

ב. ההצעה תכלול את הסעיפים הבאים:

- שאלת/שאלות המחקר והגדרת הנושא ומיקומו בזמן ובמרחב. סעיף זה יכלול הצגה מפורטת ומנומקת של שאלת או שאלות המחקר. חיוני שהשאלה או השאלות יהיו היסטוריות באופן מובהק.

- מצב המחקר. סעיף זה יכלול סקירה היסטוריוגרפית שבמהלכה יסבירו המועמד.ת היכן ובאיזה אופן ישתלב מחקרם ברצף ההיסטוריוגרפי של התחום הרחב והנושא הספציפי.

- הגדרת ייחודו של המחקר המוצע והחידוש בו. באיזה אופן הוא צפוי להשתלב או אף לשנות את התמונה ההיסטורית הקיימת

- שיטות המחקר (מתודולוגיה). בפרק תיאוריטי זה יוצגו שיטות המחקר שבהן יעשה החוקר שימוש (כולל שיטות מחקר ממדעי הרוח, החברה או הטבע, שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות, וגישות שונות של מחקר היסטורי).

- תכנית טנטטיבית של מבנה המחקר ורשימת הפרקים.

- קורפוס המקורות הראשוניים. בפרק זה יציגו המועמד.ת רשימה מפורטת של קורפוס המקורות הראשוניים שבהם ישתמשו (כתבי יד, ארכיונים מרכזיים, מהדורות ביקורתיות של טקסטים) תוך ציון מיקומם ומידת הנגישות להם.

- רשימת ביבליוגרפיה נבחרת (select bibliography) הכוללת את ספרות המחקר העדכנית ביותר הנוגעת לתחום תוך הפרדה ברורה בין מקורות ראשוניים ומשניים.

 

ג. ההצעה תהיה בהיקף של עד 5000 מילה (לא כולל ביבליוגרפיה).

 

ד. ההצעה תוגש למזכירות החוג בעותק דיגיטלי בפורמט PDF חתום ומאושר ע"י מנחה העבודה ואליו יצורף גם קובץ WORD של ההצעה.

עבודת דוקטורט סטנדרטית היא באורך של כ- 100,000 מילה (לא כולל ביבליוגרפיה, ונספחים).