הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - נוהל בחינת גמר לתלמידי התואר השני, מסלול ב' (ללא תיזה)

top

נוהל בחינת גמר לתלמידי התואר השני, מסלול ב' (ללא תיזה)

מטרת הבחינה

לאפשר לתלמיד/ה להפגין את יכולתו/ה לטפל בשאלות היסטוריות רחבות תוך איגוד מקורות מחקריים מגוונים ודיון ביקורתי ומובנה בהם.

עיתוי הבחינה

בהתאם לתקנון האוניברסיטה, ניתן לגשת לבחינה לאחר השלמת כל חובות השמיעה (36 שש"ס במסלול ב') ולאחר הגשת כל העבודות לתואר.

בחירת מנחים והגדרת הנושא

באחריות התלמיד/ה לפנות לשני מרצים/ות שבהנחייתם/ן כתב/ה עבודה סמינריונית. המרצה והתלמיד/ה יגדירו יחדיו תחום רחב בזיקה לנושא הקורס. באחריות המרצים לכוון את התלמיד/ה להגדרת תחומים פנורמיים. כל מרצה, לשיקולו, יוכל להציע לתלמיד שאלות שכדוגמתן יופיעו בבחינה. רצוי להסביר לתלמיד/ה מה מכונן תשובה טובה – מבט רחב תוך שימוש אפקטיבי בדוגמאות, הבנה של זרמים ומחלוקות מחקריים, כתיבה מובנית ורהוטה.

רשימת קריאה

המרצה והתלמיד/ה יגדירו יחדיו רשימת קריאה שתכלול חיבורים יסודיים ו/או עדכניים בתחום. הרשימה תכלול 2 - 3 ספרים במלואם ו 2 - 3 מאמרים, ולא פחות מ 5 פריטים סה"כ לכל תחום. במילים אחרות, הרשימה המלאה תכלול בין 10 ל 12 פריטים, כאשר 4 - 6 מהם ספרים במלואם. באחריות התלמיד להגיש את רשימת הקריאה דרך מזכירות החוג לאישור ועדת המ"א, מיד לאחר שגובשה עם המנחים. על המנחים לוודא עם התלמיד שהרשימה מוגשת בזמן סביר לאישור ויישום תיקונים לפני המבחן. יש להקפיד על רישום ביבליוגרפי מלא ותקין. אישור הוועדה הוא תנאי לקיום המבחן. לאחר קבלת האישור התלמיד/ה יתאם עם המנחים ועם המזכירות את תאריך הבחינה.

מתכונת הבחינה

שתי שאלות רחבות, אחת מכל תחום. כל מרצה יציע שתי שאלות, שמתוכן יענה התלמיד על אחת, בהרחבה המתאפשרת במסגרת הזמן הקצוב.

משך הבחינה

שלוש שעות (פריטי דפוס מרשימת הקריאה, רשות, באישור המרצים/ות בלבד).


נוסח בפברואר 2015 לאחר אישור מועצת החוג על-ידי ד"ר צור שלו, יו"ר וועדת המ"א החוגית.

תיקוני הגהה והבהרה, ספטמבר 2022.