הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - הלימודים לתואר שלישי

top

הלימודים לקראת תואר שלישי

תנאי קבלה

רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) בהיסטוריה כללית מאוניברסיטה בארץ או בחוץ לארץ, שהשיג לפחות ציון "טוב מאד" (90) בלימודיו לתואר שני וציון "טוב מאוד" (86) בעבודת גמר.

 

מבנה הלימודים

הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

תלמיד מחקר שלב א', לא יעלה על 12 חודשים.

תלמיד מחקר שלב ב'.

מועמד שאושרה קבלתו, ואחד ממורי החוג המוסמכים לכך הסכים להנחות את עבודתו - יעסוק בשלב המועמדות בהכנתה של הצעת המחקר המפורטת. עם אישור ההצעה ע"י וועדת הד"ר החוגית, יתקבל המועמד כתלמיד מחקר שלב ב'.

מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה, וועדת הד"ר החוגית תאשר את התנית והיקפה.
הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. כן יוכיח התלמיד ידיעה של שלוש שפות רלוונטיות לתחום מחקרו. עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד את עבודתו מודפסת, בחתימת המנחים ליו"ר ועדת הדוקטורט החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש ע"פ התקנון , תמליץ הוועדה על מינוי שופטים.
בכל אחד משני השלבים ישתתף התלמיד בסמינר מחקר לתלמידי ד"ר במסגרת ביה"ס להיסטוריה.