הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - תכנית לימודי אירופה המודרנית

top

הלימודים לתואר שני - תכנית לימודי אירופה המודרנית

 

ראש התוכנית: ד"ר צור שלו

מטרת התוכנית

אירופה נמצאת היום בעיצומו של תהליך דרמטי שהחל לאחר מלחמת העולם השנייה. מדינות הלאום, שהיריבות ביניהן אפיינה את המחצית הראשונה של המאה העשרים, עיצבו את האיחוד האירופי - מסגרת כלכלית ופוליטית על-לאומית, בעלת מוסדות משותפים, שחשיבותה הגלובלית משמעותית ביותר. מאז מלחמת העולם השנייה ניכרת התחזקותה של תודעה מערב אירופאית. רבים באירופה רואים עצמם חלק מתרבות המציעה דרך חיים מובהקת הנקראת "אירופאיות".
התמורות הללו הובילו להרחבת נקודת המבט של המחקר ההיסטורי. לצידו של מחקר המתרכז במדינת הלאום והממשיך לתרום תובנות חשובות, התפתחה גישה מחקרית המתמקדת באירופה כישות בעלת אפיונים משותפים ובשורשיה. תמורות אלו במחקר השפיעו על ההוראה באוניברסיטאות. לימודי אירופה בכלל והמודרנית בפרט הפכו בהדרגה לתכנית לימודים נפוצה, בעיקר ברמת המ"א.
החוג להיסטוריה כללית משתלב במגמה האקדמית הבינלאומית ומציע תכנית המאפשרת הרחבת והעמקת הידע על אירופה המודרנית. התכנית מתמקדת במאה העשרים, תוך שימת דגש על אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. התכנית מיועדת לחשוף את פניה השונות של אירופה, על המשותף והמפריד, ולהבין את הרקע למצבה כיום. זוהי תכנית רב-גונית, שתשלב תובנות מתחומי ידע שונים ולכן תתבסס על שיתוף פעולה עם חוגים אחרים בפקולטאות השונות באוניברסיטה. הקורסים ינתחו נושאים כגון: מלחמות העולם והשפעותיהן, יצירת ונפילת הטוטאליטריות, יהדות אירופה והשואה, שיקום אירופה לאחר המלחמה והתגבשות האיחוד האירופי, מעמדה של אירופה בזירה הבינלאומית, פליטות והגירה, הטרור בתוך אירופה, עליית הירוקים והמאבקים האקולוגים, נשים, מיגדר ועליית הפמיניזם, תרבות אירופה בתחומי היצירה השונים, צמיחת התקשורת ההמונית ותרבות הצריכה.

מסלולי הלימוד

מסלול א', עם עבודת גמר (תיזה).
מסלול ב', עם בחינת גמר.

משך הלימודים

במסלול א' עד 3 שנים
במסלול ב' שנתיים או 3 סמסטרים.

תנאי קבלה

למסלול א' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה או מדעי המדינה שציונם בו הוא 80 לפחות, ושהשיגו ציון של 80 לפחות בחוג השני. למסלול ב' רשאים להתקבל בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה או מדעי המדינה שציונם הסופי בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות ובחוג השני 76 לפחות.

בוגרים שאינם בעלי תואר בהיסטוריה או במדעי המדינה יהיו חייבים בקורסי השלמה בהיקף שיקבע על ידי ועדת המ"א של החוג להיסטוריה כללית, על פי המקובל בתקנון מוסמכים.

מבנה הלימודים

מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה)
2 קורסי התמחות
4 שש"ס כל אחד (8 שש"ס)
2 קורסים מתודולוגים
2 שש"ס כל אחד (4 שש"ס)
סמינר מחקר א'
2 שש"ס
סמינר מחקר ב'
2 שש"ס
שני קורסי קריאה מודרכת 2 שש"ס כל אחד (4 שש"ס)
קורסי בחירה 8 שש"ס
סה"כ
28 שש"ס

במסלול זה חייב התלמיד להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת סמינרי ההתמחות

 
מסלול ב' (עם בחינת גמר)
3 קורסי התמחות
4 שש"ס כל אחד (12 שש"ס)
2 קורסים מתודולוגים
2 שש"ס כל אחד (4 שש"ס)
2 קורסי קריאה מודרכת
2 שש"ס כל אחד (4 שש"ס)
קורסי בחירה
16 שש"ס
סה"כ
36 שש"ס

במסלול זה חייב התלמיד להגיש שלוש עבודות סמינריוניות במסגרת סמינרי ההתמחות.

 

חישוב ציונים:

מסלול א'
מסלול ב'
תיזה 50%
בחינת גמר
30%
2 קורסי התמחות עם עבודות 20%
3 סמינרי התמחות
30%
2 קורסים מתודולוגים 8%
2 סמינרים מתודולוגים
8%
2 סמינרי מחקר 6%
2 קריאות מודרכות
8%
2 קריאות מודרכות 8%
קורסי בחירה
34%
קורסי בחירה או שפות 8%
סה"כ 100%
סה"כ
100%


קהל היעד

התכנית מכוונת לבוגרי החוגים להיסטוריה ומדעי המדינה וכן לבוגרי מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה מתחומים אחרים המבקשים להרחיב השכלתם בנושא התכנית.
כמו כן, תהווה התוכנית הכשרה הולמת למורי ההיסטוריה והאזרחות המלמדים בחטיבות ביניים ו/או בבתי ספר תיכוניים. היסטוריה אירופאית מודרנית נלמדת כיחידות חובה במסגרת לימודי ההיסטוריה ("תולדות ישראל והעמים") בכיתות ט' עד י"ב. נושא זה אף מרכיב את רוב היחידות הנוספות בלימודי הבחירה במקצוע. גמישותה של התכנית ואופייה המגוון מאפשרים שילוב קורסים מתחומי ההיסטוריה הכללית, תולדות ישראל ותחומי דעת שונים ומגוונים על פי העדפתם של המורים או בהתאם למקצוע ההוראה הנוסף שלהם. בנוסף, הכרתה של אירופה העכשווית חיונית ביותר עבור מורים בתיכון הנדרשים לראייה והבנה רחבה של אירועי המאה העשרים ולשילוב אקטואליה בשיעוריהם. בהעדר מידע בספרי הלימוד או עיסוק ממשי בנושא זה בהשתלמויות מורים, מציגה התוכנית המוצעת הזדמנות ייחודית להרחבת אופקים ולהעמקה גם למטרה זו.
הידע העשיר וההבנה שתכנית זו תעניק למוסמכיה חיונית ביותר גם למתעתדים להיות עיתונאים, צוערים במשרד החוץ, או עובדים בארגונים לא ממשלתיים (NGO), וכן לאנשי עסקים המתכוונים לפעול בזירה האירופית. מעבר לכך, אירופה היא מקום התיירות המושך בעולם. מיליונים רבים של תיירים מטיילים בה כל שנה, ביניהם ישראלים רבים. תכנית זו מתאימה למורי דרך ולמי שמתעניין בייחודיות של יבשת זו, ומבקש להבין את תרבותה לעומק על פי רוח הזמן.