הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - הלימודים לתואר שני

top

מדריך הרשמה לתואר שני - תשפ"ד

חברי ועדת המ.א. החוגית: ד"ר אורי אמיתי (יו"ר), ד"ר צור שלו

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק את ההשכלה ההיסטורית של התלמידים ולהקנות להם את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי. לשם כך מתמחים התלמידים בתקופה אחת (העת העתיקה, ימי- הביניים, העת החדשה או העת החדישה), או בנושא מסויים שאינו מוגבל לתקופה מסויימת ומשתתפים בלימודים אינטגרטיביים, המשותפים לכל התקופות.

מסלולי הלימוד

הלימודים מתנהלים באחד משני מסלולים:
מסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) - עד שלוש שנים
מסלול ב' - עם בחינת גמר (ללא תזה) - עד שנתיים

תכניות מיוחדות:
- תכנית מרוכזת בשנה ללא תזה
- המסלול האישי
- התמחות בלימודי ארה"ב (עם או ללא תזה)
- התמחות בלימודי אירופה המודרנית (עם או ללא תזה)
- התמחות במדעי הדתות (עם או ללא תזה)

תנאי קבלה

רשאים ורשאיות להתקבל בוגרי ובוגרות תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל לפי התנאים הבאים:

עוד...

- מסלול א' ומסלול אישי - בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם בו הוא 80 לפחות, עם ציון של 80 לפחות בחוג השני.

- מסלול ב' - בוגרי תואר ראשון באחד מחוגי ההיסטוריה שציונם בו הוא 80 לפחות, ושהשיגו ציון 76 לפחות בחוג השני

- בוגרי חוגים אחרים יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ועדת המ"א החוגית

- מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני

- בחינת ידע בעברית - מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו לתואר

- במידת הצורך, יתקיים ראיון עם יו"ר ועדת המ"א החוגית

מסלול א' (עם תזה)

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס לפי הפירוט הבא:

עוד...

שנה א׳ - סה"כ 14 שש"ס
- קורס ״כלים למחקר וכתיבה היסטורית״ מתוקשב (בית הספר להיסטוריה) בציון "השלים"
- סמינר (כולל הגשת עבודה סמינריונית) - 4 שש"ס
- קורס מתודולוגי - 2 שש"ס
- סמינר מחקר א׳ - 2 שש"ס
- קריאה מודרכת - 2 שש"ס
- קורסי בחירה בחוג - 4 שש"ס

שנה ב׳ - סה"כ 14 שש"ס
- סמינר (כולל הגשת עבודה סמינריונית) - 4 שש"ס
- קורס מתודולוגי - 2 שש"ס
- קריאה מודרכת - 2 שש"ס
- קורסי בחירה מחוץ לחוג (רמה 3 או 4) - 4 שש"ס
- קורס בחירה בחוג או מחוץ לחוג (רמה 3 או 4) - 2 שש"ס

עבודת גמר מחקרית (תזה) - 8 שש"ס
תלמיד מסלול א׳ או מסלול אישי יבחר את נושא העבודה תוך התייעצות עם המנחה/ים. במסגרת הקורס סמינר מחקר א׳ תוגש טיוטה של הצעת המחקר כחלק מדרישות הקורס. הצעת המחקר תוגש לוועדת תואר שני החוגית עד סוף סמסטר א׳ של שנת הלימודים השנייה, (כלומר, עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים), בחתימת המנחה ובשלושה עותקים. עם תום לימודיו יגיש התלמיד את עבודת התיזה לשיפוט בהתאם לנהלי הכנה והגשה של עבודת גמר של הרשות ללימודים מתקדמים.

מסלול ב' (ללא תזה)

היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס לפי הפירוט הבא:

עוד...

שנה א׳ - סה"כ 20 שש"ס
- קורס כלים למחקר וכתיבה היסטורית (מתוקשב) בציון "השלים"
- שני סמינרים (עם כתיבת עבודה סמינריונית) – 8 שש"ס
- קורס מתודולוגי – 2 שש"ס
- קריאה מודרכת – 2 שש"ס
- קורסי בחירה בחוג – 4 שש"ס
- קורסי בחירה בחוג או מחוץ לחוג – 4 שש"ס

שנה ב׳ - סה"כ 16 שש"ס
- סמינר (עם כתיבת עבודה סמינריונית) – 4 שש"ס.
- קורס מתודולוגי – 2 שש"ס
- קריאה מודרכת – 2 שש"ס
- קורסי בחירה בחוג – 4 שש"ס
- קורסי בחירה בחוג או מחוץ לחוג – 4 שש"ס

בחינת גמר
בתום לימודיו במסלול זה ייבחן התלמיד בבחינת גמר באישור ועדת תואר שני החוגית. מטרת הבחינה לאפשר לתלמיד להפגין את יכולתו לטפל בשאלות היסטוריות רחבות תוך איגוד מקורות מחקריים מגוונים ודיון ביקורתי ומובנה בהם.

מעבר בין מסלולים

כל תלמיד במסלול ב' יוכל בתום שנה א' לבקש לעבור למסלול א', המסלול המחקרי.
תנאי המעבר:

- ממוצע ציונים של 86 לפחות (בהיקף של 14 שש"ס לפחות, כולל עבודה סמינריונית אחת)
- הציון המינימלי של העבודה הסמינריונית הוא 90
- מכתב ממרצה בחוג המאשר את נכונותו לשמש כמנחה

עוד...

החל משנה"ל תש"פ כל המועמדים לחוג לתואר שני ירשמו תחילה ללימודים במסלול ב', מסלול ללא תזה. תלמיד שיהיה מעוניין לעבור למסלול א׳ מחקרי יוכל לעשות זאת לאחר השלמת שנת לימודים ראשונה ולאחר שיחה עם ראש ועדת המ"א. המועד האחרון האפשרי למעבר בין המסלולים יהיה סוף הסמסטר השלישי ללימודי התואר. במקרים מיוחדים נשקול לאפשר לתלמידים שיהיו מעוניינים בכך להרשם מראש למסלול א', על סמך הערכת השגיהם בתואר הראשון ואחרי ראיון עם ראש ועדת המ"א.

תכניות לימוד מיוחדות

*פתיחת תכנית מותנית במספר הנרשמים!

תכנית מרוכזת בשנה

התכנית הוקמה עבור אלה המעוניינים ללמוד במסגרת מרוכזת המאפשרת את המשך עבודתם והרחבת השכלתם במקצוע. התכנית מרוכזת ביום אחד בשבוע לאורך שנה מלאה (3 סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ). 

התכנית מיועדת, בין השאר, למורים להיסטוריה בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, המעוניינים להרחיב את השכלתם במקצוע, ונבנתה בהתאם לצרכי ההוראה בבתי הספר.

היקף הלימודים: מסלול ב׳ עם בחינת גמר - 36 שש״ס

מסלול אישי

המסלול האישי הינו מסלול לימודים הבנוי סביב תחום התמחות מרכזי, חוצה דיסציפלינות אשר נבחר על ידי התלמיד. היקף הלימודים זהה למסלול א׳. ניתן ללמוד קורסים מחוגים אחרים בתחום ההתמחות בהתאם לתקנון לימודי תואר שני. שאר הקורסים להשלמת מכסת הלימודים ייקבעו בתאום עם ועדת תואר שני החוגית. תכנית הלימודים חייבת את אישור ועדת תואר שני החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים.

היקף הלימודים: מסלול עם תזה - 36 שש"ס - קורסים - 28 שש"ס, עבודת גמר (תזה) - 8 שש"ס.

התמחות בלימודי ארה"ב*

מטרת התכנית להפגיש את התלמידים עם לימודים בין תחומיים בהיסטוריה של ארה"ב ותרבותה. התכנית משלבת קורסים בהיסטוריה, גיאוגרפיה, ספרות, אמנות, סוציולוגיה, משפטים, תקשורת ופוליטיקה של ארה"ב.

המטרה לאפשר לתלמידים ליצור תכנית לימודים אישית באמצעות קורסים העוסקים בארה"ב בחוגים השונים.

לתכנית 2 מסלולים:
מסלול עם תזה - 36 שש"ס: קורסים - 28 שש"ס, עבודת גמר (תזה) - 8 שש"ס
מסלול ללא תזה כולל בחינת גמר - 36 שש"ס

התמחות בלימודי אירופה המודרנית

מטרת התכנית להקנות לסטודנטים ידע וכלים להבנת התהליכים שאפיינו את אירופה במאה העשרים והמסבירים את מצבה כיום. התכנית תחשוף את המשותף והמפריד בין המדינות השונות מבחינה פוליטית, חברתית, כלכלית, תרבותית וצבאית ותדגיש אספקטים הקשורים להתגבשות האיחוד האירופי והתודעה האירופאית.

לתכנית 2 מסלולים:
מסלול עם תזה - 36 שש"ס: קורסים - 28 שש"ס, עבודת גמר (תזה) - 8 שש"ס
מסלול ללא תזה (כולל בחינת גמר) - 36 שש"ס

התמחות במדעי הדתות*

התכנית ניתנת על ידי בית הספר להיסטוריה ומיועדת לכלל החוגים ההיסטוריים. כל הפרטים מצויים בשנתון בית הספר להיסטוריה (לשונית "תואר שני").

לפרטים נוספים מומלץ לעיין בשנתון תשפ"ג