הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - זכאות לתואר ראשון

top

הלימודים לתואר ראשון - זכאות לתואר ראשון

  • תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לב"א (כולל עבודות סמינריוניות), זכאי לקבל אישור זכאות לתואר.
  • בקשות לאישור זכאות לתואר ניתן לקבל במזכירות החוג ויש להגיש אותן רק לאחר קבלת הציון האחרון.
  • תלמידי המסלול הדו-חוגי יציינו בטופס שינתן ע"י מזכירות החוג את סדר חוגי הלימוד כפי שהם רוצים שיופיעו בתעודת הבוגר.
  • עם קבלת הבקשה, תיבדק זכאותו לתואר, יחושב ציון הגמר ויעודכן גיליון ציוניו.
  • באישור הזכאות מפורטים החוגים בהם למד ותאריך זכאותו לתואר. תאריך זכאותו לתואר ייקבע לפי תאריך הגשת העבודה/בחינה אחרונה.
  • את אישור הזכאות יקבל התלמיד לביתו כחודש מיום הגשת הבקשה למזכירות החוג.
  • לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לשפר ציוניו במסגרת התואר.