הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - פרופ' עוזי אלידע

top

פרופ' עוזי אלידע

 s200 ouzi.elyadaתחומי מחקר

היסטוריה של המהפיכה הצרפתית; התפתחות עיתונות ההמון האירופית מאות 18-20; התפתחות עיתונות ההמון הישראלית מאות 19-20; תולדות היסטוריוגרפיה הצרפתית במאה ה-20

 

פרטי קשר

מיקום: בניין רבין, קומה 8, חדר 8034

דוא"ל: ouzi@com.haifa.ac.il

טלפון: 04-8249599. פנימי:3599

פרסומים נבחרים
ספרים

Ouzi Elyada,, Hebrew Popular Journalism : Birth and Development in Ottoman Palestine, London and N.Y , Routledge, 2019, 308 p.  

Ouzi Elyada, Yellow World – The Birth of Hebrew Popular Journalism in Palestine: 1884-1914, Tel-Aviv, Tel-Aviv University Press, 2015. 278p,

Ouzi Elyada, Presse populaire et feuilles volantes de la Révolution ã Paris : 1789- 1792, Paris, Société des Etudes Robespierristes, 1991. 288 p.

Ouzi Elyada, (Ed.), Lettres  bougrement  patriotiques de la Mère Duchesne suivi du Journal des Femmes : fevrier-avril.1791, Paris. Les Editions de Paris/EDHIS, 1989. 194p. (Anotated Edition)

Ouzi Elyada, Jacques Le Brun, (Ed.), Conflits politiques, controverses religieuses – essais d’histoire européenne aux 16e-18e, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2002. 284p.

P.Y. Beaurepaire, O. Elyada, J. Shetrit (Ed.), « Pour une histoire des medias en méditerranée (XIXe- XXIe) siècles », Cahiers de la méditerranée 85 (décembre 2012).341p.

Ch. Delporte, O. Elyada, M.A. Matard-Benucci  (Ed.),  « Shoah et génocides : Médias, mémoire, histoire",  Le Temps des medias 5,  (automne 2005). 270p.

מאמרים

O. Elyada, “ Hebrew Reporters in Paris ; 1878-1950”, Kesher, 53, Autumn 2019, pp. 58-73.

O. Elyada, ”A Nexus of Sensationalism and Politics: The Newspaper Doar Hayom and the Western Wall Crisis on the Eve of the 1929 Riots “, Israel Studies Review, vol 34, no. 1, (winter, 2019). pp. 114-133.

O. Elyada, “Avigdor Ameiri and the Popular press in Palestine in the 1920”, Kesher 52, Winter 2019, pp.39-48.  

O. Elyada, "Media Scandal in Ottoman Jerusalem- The Anthebi Affaire", Kesher, 51, pp. 3-18,

 ( Summer 2018),

O. Elyada, “The Use of the Melodrama Genre in the Hebrew Popular Press in Ottoman Palestine”, The Jewish Speech, no.7, (2018), pp, 5-22.

O. Elyada, “The Hebrew Press and the 1929 Riots”, Kesher 50, (Autumn 2017), pp. 19-42.

O. Elyada, “The Media conflict Between Natives and Immigrants in Palestine: 1904-1931”, Kesher 49, (winter 2017), pp. 31-47.

O. Elyada “The Great Cat Massacre and the Cultural –Interpretative History”, In Robert Darnton,   The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, Jerusalem, Carmel, 2016, pp. 275-308

O. Elyada, “Popular Journalism and Political Crusade; the Rupin Affaire 1923-1926”, Israel

24, (2016), pp. 323-352

O. Elyada, “The Conflict between Doar Hayom Newspaper and the Latin Patriarch of Jerusalem in

1924”, Kesher 48, (winter 2016), pp. 21-33

O. Elyada- “The birth of War |Journalism in Palestine”’ Kesher, No. 47, Winter 2015, pp. 20-31,

O. Elyada, “The Herling-Keizer Affaire-Crime and Sex Scandal in Ottoman Jerusalem “, Reeh-Revue Européenne des Etudes Hébraïques, no. 17, (2015), pp. 81-106.

Maya Mazor-Tregerman, Yoel Mansfeld, Ouzi Elyada, “Travel Guidebooks and the Construction of Tourist Identity”, Journal of Tourism and Cultural Change 23 (December 2015), pp. 1-19  

O. Elyada, "Emile Zola interviewed by a Jerusalem Newspaper in 1900"Kesher 46, (spring 2014).

pp. 30-38

O. Elyada,”Itamar Ben-Avi : From Mussolini To Zabutinsky,” Kesher 45, (autumn 2013), pp. 41-48.

O. Elyada, "Sensational Press in Palestine in 1920", Studies in Hebrew languages, Literature and Culture, Poznan, University of Poznan, 2013, pp. 136-155.

O. Elyada, "Le mythe nationale et la guerre dans la presse israélienne", Tsafon 63, (Printemps –été 2012). pp. 51-72.

O. Elyada, « Utopie populaire et la désacralisation de l’image royale Pendant la révolution française », in D. Liechtenhan (Ed.), Histoire, Ecologie et Anthropologie, Paris, Presse Universitaire de la Sorbonne, 2011, pp. 319-333.

O. Elyada, "Hazevi and the Representation of Tel-Aviv, 1909-1914". Kesher 39, (autumn 2009).

pp.50-62

O. Elyada, "'Mythes et violence dans la presse israélienne''; in A. Duprat (Ed.),

Révolutions et mythes identitaires – Mots, violence, mémoire, Paris, Nouveau monde, éditions, 2009, pp. 223-248.  

O. Elyada, ''Naissance de la presse populaire pour femmes en France », Les Temps des medias 12, (Printemps 2009). pp. 7- 28.

O. Elyada, "Mythes nationales, mémoire et représentation de la guerre dans la presse israélienne"  Hermès  52,   (2008). pp. 109-118.  

O. Elyada, "L'utopie populaire pendent la révolution française", in I. Zinger et R. Amar; (Eds,)  Utopies – Mémoire et Imaginaire;  Essen, Die Blaue Eule Verlage, 2008,  pp. 57- 67.

O. Elyada, "The Birth of the First Daily Newspaper in Israel", Kesher,  37,  November  2008.pp. 9-33.

O. Elyada, "Catastrophe stories in the early Israeli newspapers: "Haor" and the Titanic", Kesher, 36, December 2007, pp. 24-34

O. Elyada, "Claude Levi – Strauss and the Hidden Structures of Myth", in Ruth Director, (Ed.), Row and Cooked, Haifa University Press, 2007, pp. 23-28.

O. Elyada, "The Transformation of Royal Library to National Library:1789-1799”, in  M. Sochovsky,  J. Kaplan, (Ed.), Libraries in History,  Jerusalem,  Israel Historical Society, 2006. pp. 261-287

O. Elyada, "Sensation and Politics: Do'ar Hayom and the 1929 Riots", Kesher  34, (spring 2006), pp. 105-114

O. Elyada, "Henri Lefebvre – Marxism and Daily Life", in Henri Lefebvre, Marxism, Tel –Aviv, Resling, 2005. pp. 7-14.

O. Elyada, "Braudel and Capitalism", in F. Braudel,  The Process of Capitalism, Tel- Aviv, Resling, 2005, pp. 7-23

O. Elyada, "La mise en pilori de l'abbé Maury : imaginaire comique et mythe de l'antihéros pendant la Révolution", Annales Historiques de la Révolution Française 338. (2005). pp. 1-24.

O. Elyada,   "Rire, violence et utopie dans la presse populaire de la  révolution française", in L. Volz, (Ed.)  Individu et autorité – position de la presse de Lumière, Nantes, Presse Universitaire de Nantes,  2004,  pp. 157-167.

O. Elyada,   "The Mediterranean as Total History", in Y. Shavit, (Ed.),  A Mediterranean Anthology, Tel-Aviv, Tel Aviv University Press, 2004, pp. 277-287

O. Elyada,   "L'Histoire des médias en Israël  jalons et recherches", Le Temps des media 3, (novembre 2004). pp. 253-269.

O. Elyada, "La Rhétorique antijuive dans la presse contre – révolutionnaire : 1789-1792", in I. Zinger, S. Blum (Ed.)  Inclusion and Exclusion/Enlightened Anti-Semitism. Leiden, Brill, 2003. pp. 141-150.

O. Elyada et J. Le Brun, "Myriam Yardeni historienne de mutations et des controverses de l’époque moderne", in, O. Elyada, J. Le Brun, (Ed), Conflits politiques, controverses religieuses-religieuses – essais d’histoire européenne aux 16e-18e, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2002, pp. 259 – 271.

O. Elyada,   "La Modification de l'hégémonie médiatique pendant la Révolution française : le livre face à la presse", in M. Biard, A. Crépin, B. Gainot, (Ed.),   La Plume et le sabre,  Paris, Publications de la Sorbonne,  2002,  pp. 75-87.

O. Elyada,   "Le rire anticlérical dans la presse populaire révolutionnaire", in, O. Elyada, J. Le Brun, (Ed.), Conflits politiques, controverses religieuses – essais d’histoire européenne aux 16e-18e, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2002, pp. 241-257.

O. Elyada, "Economic Analysis of an Elite Journal – Haaretz: 1918-1937", Kesher 29, (spring 2001), pp. 57-84.

O. Elyada, "The Total History Model of the Mediterranean", in Fernand Braudel, The Mediterranean – Space and History, Jerusalem, Carmel, 2001, pp. 153-178

O. Elyada, "Divertir et faire lire – stratégies éditoriales de la presse populaire", Etudes de Linguistique Appliquée 119, (juillet – septembre 2000), pp. 305-316.

O. Elyada, "The Annales  School and the Culture of Book", in R. Cohen and Y. Mali (Ed.), Literature and History, Jerusalem, Israeli Historical Society, 1999, pp. 299-323.

O.  Elyada, "The Confrontation between Popular and Elite Journalism in Palestine: 1918-1925", Kesher 26, (autumn 1999), pp. 37-48.

O. Elyada, , "Popular Journalism in Palestine 1908-1914", in D. Kaspi and Y. Limor, (Ed.), Mass Media in Israel, Tel-Aviv, The Open University, 1998, pp. 111-138.

O. Elyada, "Do'ar Hayom, The Transformation of Commercial Newspaper to a Party Organ : 1928-1929", Kesher 24, (Autumn 1998), pp. 68-75.

O. Elyada, “Popular Journalism in The French Revolution”, in Y. Limor , (Ed),  Documents In The History of Journalism, Jerusalem, The Hebrew University, 1997. pp. 1-11.

O. Elyada,   "L'usage de personnages imaginaires dans la presse et le pamphlet pendant la Révolution Française", Revue d’histoire moderne et contemporaine   44-3, (juillet-septembre  1997), pp. 484-503.

O. Elyada, "From Feminine to Masculine Symbolism: The Case of Popular Public Opinion during the French Revolution", The European Legacy 1, (1996), pp. 181-187.

O. Elyada, "La représentation de l'opinion public populaire dans la presse parisienne révolutionnaire", Annales Historiques de la Révolution Française 1, (1996), pp. 37-47.

O. Elyada, “The Revisionist  Do'ar Hayom, A Tumultuous Chapter in Journalistic History : 1930-1931", Kesher 17, (spring 1995), pp. 73-86

O. Elyada, "La représentation populaire de l'image royale avant Varenne", Annales historiques de la Révolution Française 3, (1994), pp. 527-546.

O. Elyada,   "La presse parisienne de droite et la question Juive pendant la Révolution Française", in B. Blumenkrantz, (Ed.), Les Juifs en France au 18e Siècle, Paris, Collection Franco-Judaica, 1994, pp.  223-238.

O. Elyada – "From Popular to Mass Journalism – The Historical Perspective", in Y. Roeh, R. Nir, The Popular and the Masse : Diffused Journalism and Popular Culture, Jerusalem, The Smart Institute of Communication –The Hebrew University, 1993, pp. 25-30

O. Elyada, "The Evolution of Popular Journalism in Palestine: 1910-1917", Kesher 12, (autumn 1992), pp.  76-85

O. Elyada, "The Birth of Popular Journalism in Palestine:  1908-1910",  Kesher  11,  (spring 1992),  pp. 70-79.

O. Elyada, "Les récits de complot dans la presse populaire parisienne : 1790-1791", Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 287 (1991), pp.  281-292.

O. Elyada,"La mise en scène du monde Méditerranéen", in I. Malkin, (Ed.), La France et la Méditerranée, Leiden, Brill, 1990, pp. 15-29.

O. Elyada, "The Birth of Israeli Censorship in 1948", in Y. Gelber, (Ed.), The Birth of the State of Israel,  Haifa University, The Herzl Institute, 1990,  pp. 81-98.

O. Elyada, "The Birth of Popular Journalism In France : 1789-1799",  Zmanim 30/31, (1989), pp. 82-91.

O. Elyada, "Zalkind Hourvitz and the French Revolution Press ", Kesher 5, ( spring 1989), pp. 54-60.

O. Elyada, "L'Appel aux  faubourgs : pamphlets populaires et propagande à Paris, 1789-1791 ",in  M. Vovelle, (Ed.) Paris et la Révolution.  Paris, Publications de la Sorbonne, 1989, pp. 185-203.

O. Elyada, "La Presse populaire pour femmes pendant la Révolution - La Mère Duchesne", in  Lettres bougrement patriotiques de la Mère Duchesne suivi du Journal des Femmes : février-avril. (Ed.) Paris. Les Editions de Paris/EDHIS. 1989, pp. 3-18.

O. Elyada, "La presse populaire parisienne et le temps du carnaval : 1788 – 1791", in   M. Vovelle, (Ed),   L'image de la révolution française, London, Pergamon Press 1989, vol. I, pp. pp. 108-118

O. Elyada, "La Mère Duchesne : masques populaires et guerres pamphlétaires : 1789-1791",  Annales Historique de la Révolution Française 1  (1988), pp.  1-16.

O. Elyada, "Pamphlets scéniques et manipulation au début de la Révolution Française". in  M. Yardeni, (Ed.)  Idéologies et propagande dans l’histoire de France.  Paris, Picard, 1987. pp.154-169.

O. Elyada, "Braudel Global Vision of History", Zmanim   21, (1986), pp.71-81

Others Scientific Publications

O. Elyada, “ Hebrew Book Publishing”, Kesher, 52, Winter 2019, pp. 145-149, Review Article.

O. Elyada, “History of Israeli Book Publishing”, Misgarot Media, 17, ( 2018), , pp. 144-155. Review Article

O. Elyada, "The Birth of Public Opinion Research in Israel, Kesher, 49, ( Winter 2017, pp. 171-176. Review Article.

O. Elyada, “Davar, The Leading Hebrew Newspaper in Palestine : 1925-1950”, Kesher 48, (winter 2016), pp. 130-136. Review Article.

O. Elyada, “The Evolution of Public Opinion Research Institute in Israel”, Misgarot Media 15, (2015), pp. 100-113. Review Article.

O. Elyada, « Uri Avneri and Haolam Haze”, Kesher 47 (winter 2014), pp. 156-159. Review Article.

O. Elyada, « The Newspaper and the Family Behind »’ Misgarot Media  10. (autumn 2013), pp. 127-142. Review Article.

O. Elyada, "The Study of Early Hebrew Newspapers »,  Kesher 45, (autumn 2013), pp. 161-164. Review Article.

O. Elyada, « Press and Internet in Israel », Kesher 43  (summer 2012), pp. 154-156.

O. Elyada, "On the Socio-Political Discourse in the Newspaper  Hazefira ", Israel Studies in Language and Society 1-1, (summer 2008). pp. 197-202. Review Article.

O. Elyada, "The Birth of the "Objective" Discourse in the Modern Hebrew Newspaper", Kesher 37 (summer 2008), pp. 139-141.

O. Elyada, "Positivist Biography and the Story-Telling of Eliezer Ben-Yehuda Life", Kesher 37, (summer 2008), pp. 134-138. Review article.

O. Elyada, "On Reading in Israel as Cultural Practice", Misgarot Media 2  (2008). pp. 143-150. Review Article .

O. Elyada, "Reading Books and Newspapers in Israel"- Kesher 36, ( automn 2007), pp. 181-186. Review Article.

O. Elyada, "Security, Media and Hyper Reality in Israel", Kesher 35, (winter 2007). pp. 158 –163. (Hebrew)

O. Elyada, "Le rire au Moyen-Age", Annales, Histoire, Sciences Sociales  3, (mai – juin 1997), pp. 513-515

O. Elyada, “Short history of Book Binding”, in and  Iris Nesher , Entrance, Ramat-Gann Museum, 2013. pp.14-16.

O. Elyada, 4 articles, ''Hemda Ben-Yehuda'', ''Dorothy Khan'', ''Hanna Zemer'', ''La Mère Duchesne'', in Beatrice Didier, Antoinette Fouqué, Mireille Caille-Gruber, (Ed.), Dictionnaire Universel des

הוראה בתשפ"א

תרבות ותקשורת בעולם המערבי : מהדפוס לאינטרנט
היסטוריוגרפיה של המהפכה הצרפתית
העתונות הפופולרית בישראל מגמות בהתפתחות

קישורים