top

מידע לסטודנט

מידע לתלמיד
טפסים
 נוהל בחינת גמר לתלמידי התואר השני, מסלול ב' (ללא תיזה) תכנית לימודים לתואר שני מסלול א' ( תיזה)
תכנית לימודים לתואר שני – מסלול ב'
חדרים
חדרי לימוד סמסטר ב' תשע"ז
 
 
 
 
שעות קבלה בקשה להבחן במועד מיוחד
שעות קבלה תשע"ז סמסטר ב'
 
בחינות