הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - תכנית לתואר שני בתרבות קלאסית

top

הלימודים לתואר שני - תכנית לתואר שני בתרבות קלאסית

תכנית לתואר שני בתרבות קלאסית
ראש התכנית: ד"ר אוֹרי אמיתי

התכנית לתואר שני בתרבות קלאסית שייכת לחוג להיסטוריה כללית, ופועלת בשיתוף פעולה עם התכנית המשותפת ללימודים קלאסיים, הפועלת, בנוסף, גם באוניברסיטאות תל-אביב, בר-אילן ובן-גוריון.

מטרת התכנית
להפגיש את התלמיד עם התחומים השונים של התרבות הקלאסית (היסטוריה, פילולוגיה, פליאוגרפיה, אפיגרפיה, נומיסמטיקה, פילוסופיה, תאטרון, אמנות וארכיאולוגיה), ולהקנות לו כלי מחקר רלוונטיים השייכים לתחומי הידע השונים. כמו כן נועדה התכנית לסייע בהורדת הגבולות בין ארבעת המוסדות, ולאפשר מידה מרובה של שיתוף וניידות בין הקמפוסים. כל זאת מתוך האמונה ששיתוף משאבים והחלפת רעיונות יקדמו הן את התפתחות התחום בארץ, הן את האופקים והכישורים של הלומדות והלומדים בתכנית.

מסלול הלימודים
הלימודים בתכנית מתבצעים במסגרת מסלול א', עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).

תנאי קבלה
יתקבלו בוגרי החוגים הרלוונטיים לחקר התרבות הקלאסית. תנאי קבלה בסיסי נוסף הוא ידע באחת השׂפות העתיקות ברמת מתחילים, לכל הפחות. ידע ברמת מתקדמים או בשׂפה שניה הוא יתרון מובהק.

מבנה הלימודים
היקף הלימודים במסלול זה הוא 28 שש"ס, לפי החלוקה כדלקמן:

קורסי חובה – לפי הפירוט הבא:
סמינר התמחות בעת עתיקה במסגרת החוג להיסטוריה כללית באונ' חיפה    4 שש"ס
סמינר מחקר א + סמינר מחקר ב בחוג להיסטוריה כללית באונ' חיפה     4 שש"ס
סמינר מתודולוגי של התכנית המשותפת, שינתן באחד המוסדות המשתתפים, ויאפשר גם השתתפות מרחוק במסגרת קורס מתוקשב          4 שש"ס
סה"כ           12 שש"ס

קורסי בחירה בהיקף של 16 שש"ס לפי הפירוט הבא:

קורסים לתאר שני בחוגים רלוונטיים באונ' חיפה (ארכיאולוגיה, תולדות האמנות, פילוסופיה, תולדות ישׂראל, לימודי ארץ-ישׂראל, לימודים ביזנטיים ויוון המודרנית, מקרא, ספרות עברית והשוואתית, ציוויליזציות ימיות, תאטרון)
קורסים המשתתפים בחוגים ללימודים קלאסיים (או בחוגים רלוונטיים אחרים) במוסדות הלימוד המשתתפים בתכנית המשותפת
ניתן להגיש עבודה סמינריונית בכל אחד מקורסי הבחירה, באישור המרצה.
סה"כ            16 שש"ס

הערות
לראש התכנית שמורה הרשות לדרוש לימודי שׂפות נוספות (גרמנית, צרפתית, איטלקית), בהתאם לצורך.
תכנית הלימודים לכל תלמיד תקבע לאחר התייעצות אישית עם ראש התכנית. התכנית תיקבע באופן שיסייע לתלמיד להשלים את חלק הארי של חובות השמיעה (קורסים) עד לתום הסמסטר השלישי ללימודים.
היקף הלימודים בתכנית הוא 28 שש"ס, לא כולל לימודי שׂפות (במקרה הצורך).
תנאי לקבלת התואר הוא עמידה במבחן ברמת מתקדמים (פטור) גם בלטינית וגם ביוונית. ניתן להבחן בכל אחת מהשׂפות בכל שלב במהלך התכנית, בהתאם לידע וליכולת.
פרט לעבודת התיזה תוגשנה שתי עבודות סמינריוניות. בשאר הקורסים תוגשנה עבודות לפי דרישת המרצה.