הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - זכאות לתואר ראשון

top

הלימודים לתואר ראשון - זכאות לתואר ראשון

תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לב"א (כולל עבודות סמינריוניות), זכאי לקבל אישור זכאות לתואר.
בקשות לאישור זכאות לתואר ניתן לקבל במזכירות החוג ויש להגיש אותן רק לאחר קבלת הציון האחרון.
תלמידי המסלול הדו-חוגי יציינו בטופס שינתן ע"י מזכירות החוג את סדר חוגי הלימוד כפי שהם רוצים שיופיעו בתעודת הבוגר.
עם קבלת הבקשה, תיבדק זכאותו לתואר, יחושב ציון הגמר ויעודכן גיליון ציוניו.
באישור הזכאות מפורטים החוגים בהם למד ותאריך זכאותו לתואר. תאריך זכאותו לתואר ייקבע לפי תאריך הגשת העבודה/בחינה אחרונה.
את אישור הזכאות יקבל התלמיד לביתו כחודש מיום הגשת הבקשה למזכירות החוג.
לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לשפר ציוניו במסגרת התואר.