הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I החוג להיסטוריה כללית Department of General History I Haifa University I Faculty of Humanities - חד חוגי חדש

top

חד חוגי חדש

מטרת הלימודים
המסלול החד-חוגי תכליתו להרחיב את השכלתו ההיסטורית של התלמיד, כמו גם להעמיק את ידיעותיו בנושאים ספציפיים לפי בחירה, הלימודים בנויים לפי מסלול תלת שנתי המתחיל במבואות המחולקים על פני תקופות היסטוריות ומסתכם בהגשת סמינריונים בהנחיית מרצי החוג.
תלמיד המעוניין במסלול חד-חוגי יפנה אל ראש החוג.

מבנה הלימודים וסדרם
על מכסת הקורסים של המסלול הדו-חוגי מתווספים: שיעור מתקדם, סמינריון בתחום ההתמחות אותו בחר וכן שפה זרה נוספת ברמת מתחילים ומתקדמים. כמו כן, ילמד התלמיד במסלול חד-חוגי מקבץ מורחב או 2 מקבצים היסטוריים. התלמיד יצטרך לצבור בחוג לפחות 76 נקודות זכות, את שאר נקודות הזכות יצבור במיקבצי הלימוד שבחר.

על התלמיד להתחיל בלימודי המקבצים בשנה א'.

להלן תוכנית לימודים מומלצת לתלמידי תואר ראשון במסלול חד חוגי

טופס תכנית לימודים במסלול החד-חוגי

לתלמידי המסלול החד-חוגי שהחלו לימודים לפני שנה"ל תשע"ג:

         א.         התרגילים והפרוסמינרים אוגדו ליחידה אחת שנקראת שיעור מתקדם (4 נ"ז 4 שש"ס). במהלך התואר יש ללמוד 7 שיעורים מתקדמים, לפחות אחד בכל תקופה ולא יותר משניים בתקופה.

         ב.         קורס חובה: היסטוריה עולמית (4 שש"ס 4 נ"ז). ניתן ללמוד בכל שנה משנות התואר.

          ג.          תלמידי שנה ב' בתשע"ג – התכנית המתוארת בטופס המצורף רלבנטית לכם אם לא למדתם פרוסמינריםבשנה א'. התרגילים נחשבים כשיעורים מתקדמים (כל תרגיל שלמדתם בשנה א' נחשב לשיעור מתקדם בתקופתו). 

         ד.         תלמידי שנה ג' בתשע"ג שלא סיימו ארבעה פרוסמינרים יבחרו בשיעורים מתקדמים לפרוסמינרים שטרם השלימו.

שנה א׳

·         4 שיעורים למתחילים, אחד בכל תקופה (2 שש״ס 2 נ״ז כל אחד)

·         2 שיעורים מתקדמים (4 שש״ס 4 נ״ז כל אחד)

·         קורס מבוא להיסטוריה עולמית (4 שש״ס 4 נ״ז)

·         קורס אוריינות מתוקשב (2 שש״ס 2 נ״ז) וסדנא למיומנויות מחקריות (2 שש״ס 2 נ״ז)

סה"כ שנה א' = 24 נ"ז

שנה ב׳

·         5 שיעורים מתקדמים (4 שש״ס 4 נ״ז כל אחד)

·         שפה זרה *

·         תלמידי המסלול החד-חוגי ילמדו 2 שפות זרות במהלך לימודיהם.

·         שפה זרה ברמת מתחילים א+ב (4 נ"ז 4 שש"ס)

·         ושפה זרה נוספת ברמת מתחילים א+ב ומתקדמים א+ב (8 נ"ז 8 שש"ס).

·         רצוי להתחיל בלימודי השפה הזרה כבר בשנה א' כיוון שמדובר בשתי שפות.

* שימו לב: לא נכללות השפות ערבית, סינית, יפנית והודית. ניתן להשלים חובה זו בשנה א׳.

סה"כ שנה ב' = 32 נ"ז

שנה ג׳

 

·         3 סמינרים בשתי תקופות שיבחרו על־פי תחומי העניין של התלמיד (4 שש״ס 6 נ״ז כל אחד)

·         שיעור היסטוריוגרפי (2 שש״ס 2 נ״ז)

סה"כ שנה ג' = 20 נ"ז


סה"כ נ"ז בחוג לתלמידי חד-חוגי = 76 נ"ז

 

 

בנוסף, ילמדו תלמידי החד-חוגי מקבץ מורחב או 2 מקבצים היסטוריים מצומצמים לבחירתם, מבין רשימת המקבצים בחוג ללימודים רב תחומיים, או שירכיבו בעצמם מקבץ באחד החוגים ההיסטוריים. מקבץ זה טעון אישור ועדת הב"א [B.A.] של החוג להיסטוריה.

המקבץ המורחב או 2 המקבצים המצומצמים יהיו בהיקף של 44 נ"ז.

קורסי חובה והעברות

·         ניתן להעביר שיעור מבוא משנה א' לשנה ב'.

·         ניתן להעביר שיעור מתקדם משנה א' לשנה ב' או משנה ב' לשנה ג'.

·         הסדנא למיומנויות מחקריות וכן קורס האוריינות חייבים להתקיים בשנה א' אלא באישור ראש החוג, ניתן יהיה להעבירם לשנה ב'.

·         סמינריונים ושיעור היסטוריוגרפי נלמדים במסגרת שנה ג' בלבד.